logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Rekrutacja / Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Technik turystyki wiejskiej – szkoła policealna (dwuletni okres kształcenia)

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

 Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
– planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich,
– organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
– dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
– podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Perspektywy pracy:
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:
– domach wczasowych,
– zakładach gastronomicznych
– ośrodkach wypoczynkowych,
– gospodarstwach agroturystycznych,
– pensjonatach
– ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

 

Technik rachunkowości – szkoła policealna (dwuletni okres kształcenia)

Technik rachunkowości jest zawodem poszukiwanym na krajowym rynku pracy. Program nauki obejmuje zarówno zagadnienia związane z rachunkowością, jak i dokumentacją oraz wynagrodzeniami. Wśród omawianych zagadnień jest także tematyka prowadzenia i zarządzania przedsiębiorstwami i język obcy w rachunkowości. Absolwenci tego kierunku zyskują szerokie perspektywy pracy w działach księgowych i biurach rachunkowych, a także w urzędach skarbowych czy samorządach terytorialnych.

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:
– prowadzenia rachunkowości,
– rozliczania danin publicznych,
– rozliczania wynagrodzeń,
– rozliczania składek pobieranych przez ZUS,
– prowadzania analizy finansowej.

Perspektywy pracy:
Absolwent może uzyskać zatrudnienie w :
– biurach rachunkowych,
– towarzystwach ubezpieczeniowych,
– dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw,
– urzędach skarbowych,
– bankach.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –Prowadzenie Rachunkowości (A.36.)
K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65)

 Technik prac biurowych – szkoła policealna ( dwuletni okres kształcenia )

Na tym kierunku nauczymy Cię organizacji pracy w biurze, wyszukiwać i przetwarzać informację oraz dbać o ich przepływ w firmie, tworzyć korespondencję, sporządzać sprawozdania ze spotkań, protokoły i notatki służbowe, obsługiwać wszelkie urządzenia biurowe, organizować spotkania służbowe z klientami, a także szkolenia, konferencje, delegacje i narady. Ponadto poznasz język obcy w zakresie zawodowym i nauczysz się dbać o pozytywny wizerunek firmy.

 

Kursy Kwalifikacyjne

A. 18 – PROWADZENIE SPRZEDAŻY  – pierwsza kwalifikacja – technik handlowiec

Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia będąca absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz szkół wyższych.

Słuchacz kształcący się w zawodzie technik handlowiec będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
– organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży
– wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży
– prowadzenia działań reklamowych i marketingowych
– organizowania i prowadzenia działalności handlowej
– zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa

Wystarczy mieć ukończone gimnazjum (lub 8-klasową szkołę podstawową)

R.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – pierwsza kwalifikacja – technik agrobiznesu

Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz szkół wyższych.

Korzyści:
– ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
– uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
– otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej),
– otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację,

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

R.06 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE – druga kwalifikacja – technik agrobiznesu

Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej  oraz szkół wyższych.

Korzyści:
– tworzenia i zarządzania małą firmą
– prowadzenia księgowości
– zarządzania marketingowego
– prowadzenia sekretariatu (biura)
– obsługi komputera i maszyn biurowych
– konstruowania biznes planu
– posługiwania się językiem obcym w agrobiznesie
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórczego
– absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze umożliwiające pozyskanie środków unijnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w  zawodzie i  po zdaniu egzaminów uzyskaniem tytułu technika agrobiznesu.

 

Kierunki kształcenia dla absolwentów gimnazjum.

Technikum agrobiznesu

Absolwenci Technikum Agrobiznesu uzyskują tytuł technika agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z możliwościami jakie otrzymało polskie rolnictwo po wejściu do Unii Europejskiej istnieje potrzeba kształcenia nowoczesnych kadr tego sektora gospodarki. Rozwijające się zakłady rolno-spożywcze, powstające gospodarstwa agroturystyczne, produkcja ekologicznej żywności, zalesianie nieużytków rolnych –  bezpośrednio łączy się z agrobiznesem Dlatego szkoła nasza w swojej ofercie edukacyjnej wychodzi na przeciw oczekiwaniom ze strony zainteresowanych. Przyszli absolwenci tego technikum będą osobami asertywnymi, przygotowanymi do pracy nie tylko w przetwórstwie rolno-spożywczym, rolnictwie oraz usługach na rzecz rolnictwa, ale także będą mogli otwierać własne mniejsze lub większe firmy.

Uczniowie zdobędą umiejętność:
– projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
– oceniania jakości podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków produkcji rolniczej,
– analizy i oceny działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej firmy,
– prowadzenia rachunkowości w małych firmach.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
– rolnictwie,
– usługach na rzecz rolnictwa,
– przetwórstwie rolno-spożywczym,
– handlu,
– finansach,
– lub podjąć pracę na własny rachunek.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

W trakcie nauki uczniowie zdają egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 – Prowadzenie Produkcji Rolniczej (R.03)
K2 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (R.06)

Po ukończeniu nauki, uczniowie zdają egzamin maturalny.

Dalsze możliwości kontynuowania nauki, to:
szkoły o różnych kierunkach na poziomie pomaturalnym oraz szkoły wyższe

Technikum turystyki wiejskiej

Technik turystyki wiejskiej jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

 Zawód technik turystyki wiejskiej przygotowuje do:
– planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich,
– organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
– dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
– podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Perspektywy pracy:
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:
– domach wczasowych,
– zakładach gastronomicznych
– ośrodkach wypoczynkowych,
– gospodarstwach agroturystycznych,
– pensjonatach
– ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu