logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Rekrutacja / Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych przy Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie na rok szkolny 2018/2019

PODSTAWA PRAWNA
1.    Na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy   o systemie oświaty oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia     7 lutego2018 roku.

Nabór:

1.    Czteroletnie Technikum:

– Technik agrobiznesu

-Technik turystyki wiejskiej

2. Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych w Czerwinie

4. Kurs kwalifikacyjny:
–  R.3.  „Prowadzenie produkcji rolniczej”;
–  R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
– A.18 Prowadzenie sprzedaży;

5.  Szkoła Policealna:
– Technik rachunkowości;
– Technik turystyki wiejskiej;
– Technik prac biurowych;

Nauczane języki:
TECHNIKUM AGROBIZNESU
Język: rosyjski, angielski, angielski zawodowy
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W
CZERWINIE
Język angielski

KURS KWALIFIKACYJNY
SZKOŁA POLICEALNA
Język angielski zawodowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

1.    Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2.    Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego, 2 fotografie;
3.    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);
4.    Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno- pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu gimnazjalnego;
5.    Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;
6.    Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ  DLA DOROSŁYCH

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.
4. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

Rekrutację szkoła przeprowadza w terminach wskazanych   w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 07.02.2018 R.

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

O Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, suma punktów uzyskanych za:
• Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum  z przedmiotów:
1.    Język polski
2.    Język obcy
3.    Matematyka
4.    Biologia
5.    Wymienione zajęcia punktowane są według skali:
Ocena celująca            –     18 punktów
Ocena Bardzo dobra   –     14 punktów
Ocena dobra                –     10 punktów
Ocena dostateczna       –      6 punktów
Ocena dopuszczająca   –      2 punkty
? Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub udokumentowane zaświadczeniami:
1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 13 pkt.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 2 pkt.
3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.
4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 2 pkt.
5. Za średnia arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych – 6 pkt.

WARUNKI PRZYJĘCIA

CZTEROLETNIE TECHNIKUM: technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej
Wyniki egzaminu gimnazjalnego – min. 35 punktów
Oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów
Łączna ilość punktów – min. 55 punktów

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się dorośli absolwenci Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
O przyjęcie na kurs ubiegać się mogą dorośli absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci szkół średnich kształcących   w innych zawodach.
O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich kształcących   w innych zawodach.

TERMINY REKRUTACJI
do szkół ponadgimnazjalnych

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży; zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz kandydatów  do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2018/2019.

1.    W  okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej składają w szkole wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organ prowadzący stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

a)    od 10 maja od godz.1000do 18 maja do godz.1500,

b)    od 15 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz.1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali  tego w terminie określonym w pkt. 1 lit. a z uzasadnionych przyczyn losowych;

2.    Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2018/2019 do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum:
a)    od 22 czerwca od godz.1200  do 27 czerwca do 1600  kandydaci składają dokumenty do szkoły , w tym:
– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia    o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
-inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:” Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę , pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
b)    Od 10 maja od godz. 9 00 do 6 lipca do godz.1600 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne  według kryteriów ustalonych przez szkołę,
c)    do 6 lipca do godz.1200  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację     o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,
d)    od 6 lipca do 12 lipca kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole  oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia  o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkoły zawodowej otrzymają ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w  określonym zawodzie
( zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły).

e)    12 lipca do godz. 1600  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych (lub informację o  liczbie wolnych miejsc)uszeregowaną  w kolejności alfabetycznej.

f)    Do 12 lipca do godz. 16.00 dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.
g)    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie od 13 do 28 sierpnia zgodnie z art.1 pkt.11, art. 20  ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw     ( Dz.U. z 2014r. poz.7).

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kursu kwalifikacyjnego, szkoły policealnej:

a)    Od 25 czerwca od godz. 10.00 kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie        o braku przeciwwskazań  do kształcenia w danym zawodzie.
b)    27 sierpnia 2018 r. szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych na semestr pierwszy.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu