logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Rekrutacja / Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji do szkół  ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i szkół dla dorosłych przy Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie
na rok szkolny 2019/2020

PODSTAWA PRAWNA
1.    Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe (Dz.U.2017, poz. 60)
•    art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art.165 ust. 3
•    art.367
2.    Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z dnia 14 marca 2017roku (Dz. U. 2017 poz. 586)
3.    Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 roku

Nabór:

1.    Czteroletnie Technikum na podbudowie gimnazjum
Pięcioletnie Technikum na podbudowie szkoły podstawowej

– Technik agrobiznesu;
– Technik turystyki wiejskiej;

2.    Liceum Ogólnokształcące  dla Dorosłych
3. Kurs kwalifikacyjny:
–  RL. 3.  „Prowadzenie produkcji rolniczej”;
–  R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
4.  Szkoła Policealna:
– Opiekunka dziecięca
– Technik turystyki wiejskiej;
– Technik usług pocztowych i kurierskich;

Nauczane języki:
1.  TECHNIKUM AGROBIZNESU; TURYSTYKI WIEJSKIEJ
–   Język: rosyjski, angielski, angielski zawodowy
2.  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH W
CZERWINIE
–  Język angielski
3.  KURS KWALIFIKACYJNY  i  SZKOŁA POLICEALNA
– Język angielski zawodowy

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH

1.    Wniosek o przyjęcie do szkoły.
2.    Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty, 2 fotografie;
3.    Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół średnich zawodowych);
4.    Orzeczenie kwalifikacyjne poradni psychologiczno – pedagogicznej uprawnionej do wydawania takich orzeczeń, zawierające wniosek   o pierwszeństwie w przyjęciu do szkoły przy pozytywnym wyniku egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu ósmoklasisty;
5.    Zaświadczenie o osiągnięciach sportowych, artystycznych i aktywności na rzecz innych ludzi;
6.    Zaświadczenia o innych osiągnięciach ucznia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, które nie zostały wyróżnione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.

WYMAGANE DOKUMENTY DO SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły;
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły średniej.
3. Zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy szkół policealnych).

Rekrutację szkoła przeprowadza w terminach wskazanych   w Zarządzeniu Mazowieckiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 styczeń 2019rok

KRYTERIA REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH

O Przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty, suma punktów uzyskanych za:
• Oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z przedmiotów:
1.    Język polski
2.    Język obcy
3.    Matematyka
4.    Biologia
5.    Wymienione zajęcia punktowane są według skali:
Ocena celująca            –     18 punktów
Ocena bardzo dobra   –     14 punktów
Ocena dobra                –     10 punktów
Ocena dostateczna       –      6 punktów
Ocena dopuszczająca   –      2 punkty
? Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej lub udokumentowane zaświadczeniami:
1. Konkursy organizowane przez Kuratora Oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim – 13 pkt.
2. Świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 2 pkt.
3. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim – 3 pkt.
4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym – 2 pkt.
5. Za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązujących zajęć edukacyjnych – 6 pkt.

WARUNKI PRZYJĘCIA

TECHNIKUM CZTERO I PIĘCIOLETNIE: technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej:
Wyniki egzaminu gimnazjalnego/sprawdzianu po ósmej klasie – min. 35 punktów
Oceny z zajęć edukacyjnych – min. 20 punktów
Łączna ilość punktów – min. 55 punktów

O przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych mogą ubiegać się dorośli absolwenci Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
O przyjęcie na kurs ubiegać się mogą dorośli absolwenci gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci szkół średnich kształcących    w innych zawodach.
O przyjęcie do Szkoły Policealnej ubiegać się mogą absolwenci szkół średnich kształcących   w innych zawodach.

TERMINY REKRUTACJI ZASADNICZEJ
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH

Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowych dla młodzieży; zasadniczej szkoły zawodowej, technikum oraz kandydatów  do oddziałów klas pierwszych szkół dla dorosłych  na rok szkolny 2019/2020.

1.    W  okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej składają  w szkole wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organ prowadzący stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:

a)    od 13 maja od godz.800do 20 maja do godz.1500,

b)    od 17 czerwca od godz.1000 do 19 czerwca do godz.1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkoły lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali  tego w terminie określonym w pkt. 1 lit. a    z uzasadnionych przyczyn losowych;

2.    Terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2019/2020 do oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej dla młodzieży:
a)    od 21 czerwca od godz.1200  do 28 czerwca do 1600  kandydaci składają dokumenty do szkoły , w tym:
– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej,
– oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum/szkoły podstawowej, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/ sprawdzianu po ósmej klasie szkoły podstawowej,
– inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia    w określonym zawodzie.
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację:” Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę , pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
b)    Od 13 maja od godz. 9 00 do 15 lipca do godz.1600 szkolna komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie rekrutacyjne  według kryteriów ustalonych przez szkołę,
c)    do 16 lipca do godz.1200  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację     o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata,
d)    od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00kandydaci umieszczeni na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w szkole  oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia  o szczególnych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum/szkole podstawowej. Kandydaci do szkoły zawodowej otrzymają ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
( zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły).
e)    25 lipca do godz. 1200  szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nie przyjętych (lub informację   o  liczbie wolnych miejsc)uszeregowaną  w kolejności alfabetycznej.
f)    Do 25 lipca do godz. 16.00 dyrektor szkoły informuje kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH/PONADPODSTAWOWYCH

a) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, od 26 lipca od godz. 8.00 do 30 lipca do godz. 12.00 (wydanie przez szkołę skierowanie na badania lekarskie    z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe);
b) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe do 16 sierpnia 2019roku;
c) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa art. 20t ust.7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust.7 ustawy prawo oświatowe do 16 sierpnia 2019 roku;
d) podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych    i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje     o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia- 19 sierpień 2019rok;
e) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi      z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia oświadczenia      o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust.1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe- od 19 sierpnia 2019 od godz. 12.00 do 21 sierpnia do godz.16.00 lub przy składaniu wniosków do szkoły;
f) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 19 sierpnia 2019 od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00;
g) podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych- 28 sierpnia 2019 godz. 10.00;
g)poinformowanie dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc- 28 sierpień 2019 do godz. 12.00.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH
REKRUTACJA ZASADNICZA

Ustala się zasady i tryb rekrutacji kandydatów na semestr pierwszy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, kursu kwalifikacyjnego, szkoły policealnej:

a)    Od 24 czerwca od godz. 10.00 do 28 czerwca do godz.16.00 kandydaci składają podania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań  do kształcenia  w danym zawodzie.
b)    Do 15 lipca  szkolna komisja prowadzi weryfikację wniosków do szkoły                    i innych złożonych dokumentów.
c)     16 lipca do godz. 10.00  szkolna komisja rekrutacyjno –kwalifikacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych na semestr pierwszy.
d)    Od 16 lipca od godz. 12.00  do 24 lipca do godz. 10.00 kandydat potwierdza wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenie lekarskie o przeciwskazaniach zdrowotnych.
e)    25 lipca do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna podaje listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I semestr.
f)     25 lipca do godz. 16.00 dyrektor szkoły informuje kuratora  o liczbie wolnych miejsc.

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO SZKÓŁ
DLA DOROSŁYCH
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
a) składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, od 01 sierpnia od godz. 10.00 do 3 sierpnia do godz. 15.00 (wydanie przez szkołę skierowanie na badania lekarskie     z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe);
b) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez szkolną komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust 7 ustawy prawo oświatowe do 24 sierpnia 2019roku;
c) podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje   o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia – 21 sierpień 2019 rok, godz. 12.00;
d) wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, którzy dokonał wyboru kształcenia   w danym zawodzie, w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust.1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe – przy składaniu wniosków do szkoły;
e) potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 21 sierpnia 2019 od godz. 12.00 do 29 sierpnia do godz. 16.00;
f) podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych   i nieprzyjętych- 30 sierpnia 2019 godz. 12.00;
g) poinformowanie  przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc – 30 sierpień 2019 do godz. 16.00.

Zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 16 kwietnia 2019 r.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu