logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Rekrutacja / Zasady rekrutacji

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie na rok szkolny 2022

zarządzenie nr 1 – rekrutacja

Regulamin rekrutacji do Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie na rok szkolny 2021/2022

sporządzony na podstawie Zarządzenia nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty

z dnia 29 stycznia 2021 r.

oraz Statutu Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie.

§ 1

Zasady rekrutacji do szkół dla młodzieży

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie szkoły podstawowej.

2. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

dwa zdjęcia;

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

zaświadczenie o wynikach egzaminów ósmoklasisty.

3. Przy rekrutacji do poszczególnych typów szkół będą uwzględniane oceny z następujących przedmiotów:

Technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, technik papiernictwa – język polski, matematyka, biologia, chemia, geografia.

Technikum kształcące w zawodzie technik ochrony środowiska, technik turystyki na obszarach wiejskich – język polski, matematyka, geografia.

4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

lp Liczba punktów ocena
1 18 Celujący
2 17 Bardzo dobry
3 14 Dobry
4 8 Dostateczny
5 2 Dopuszczający

5. Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

za uzyskanie w konkursie o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.;

– tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.

za uzyskanie w konkursach wiedzy o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim, organizowanymi zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej, organizowanymi przez kuratora oświaty :

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotów artystycznych objętych planem nauczania szkoły – 10 pkt.;

– tytułu laureata turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.;

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.;

za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.;

– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.;

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.;

– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.;

– tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. o tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.

za uzyskanie w zawodach wiedzy będącym konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim organizowanymi zgodnie z ustaleniami Ministerstwa Edukacji Narodowej lub organizowanymi przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.;

– dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.;

– dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.;

– tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7pkt.;

– tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.

– tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.;

za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

– międzynarodowym – 4 pkt.;

– krajowym – 3 pkt.; o wojewódzkim – 2 pkt.;

– powiatowym – 1 pkt.;

w przypadku większej liczby osiągnięć za zawody wiedzy, artystyczne i sportowe maksymalna liczba punktów za te osiągnięcia może wynosić – 18 pkt; przy większej ilości osiągnięć w takich samych zawodach bierze się najwyższy wynik;

za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.;

za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, a szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt.

6. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminów ósmoklasisty.

Przeliczając na punkty szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z zakresu:

– języka polskiego,

– matematyki – wynik mnoży się przez 0,3,

– jednego przedmiotu do wyboru,

– języka obcego nowożytnego -wynik mnoży się przez 0,2.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się punkty na oceny z języka polskiego, matematyki, jednego przedmiotu do wyboru i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

– celującym – 30 pkt.;

– bardzo dobrym – 25 pkt.

– dobrym – 20 pkt.

– dostatecznym – 10 pkt.

– dopuszczającym – 5 pkt.

z języka obcego nowożytnego i jednego przedmiotu do wyboru:

– celującym – 20 pkt.;

– bardzo dobrym – 18 pkt.

– dobrym – 13 pkt.

– dostatecznym – 8 pkt.

– dopuszczającym – 2 pkt.

8. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego są przyjmowani w pierwszej kolejności.

9. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, które ograniczają możliwości wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią poradni pedagogiczno – psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej; kandydatów z rodzin wielodzietnych; kandydatów niepełnosprawnych lub z niepełnosprawnościami w rodzinie; kandydatów z rodzin niepełnych lub zastępczych.

10. Kandydaci do klas pierwszych podejmując decyzję o kształceniu w danym kierunku wybierają przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym:

Typ szkoły Zawód / profil Przedmioty
Technikum Technik agrobiznesu Geografia
Technik papiernictwa Chemia
Technik ochrony środowiska Geografia
Technik turystyki na obszarach wiejskich Geografia
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Profil ogólny Geografia

§ 2

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży

lp

Od dnia

Do dnia

Wyszczególnienie

1 17 maja 21 czerwca, do godz.15.00 Kandydaci do klasy pierwszej szkoły ponad podstawowej składają wniosek o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.
2 17 maja 26 lipca Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie.
3 25 czerwca 14 lipca, do godz.15.00 Kandydaci składają kopie (lub oryginały) świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię (lub oryginał) zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły, pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora szkoły podstawowej lub upoważnionej przez niego osoby.
4 14 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych dokumentów, przez komisje rekrutacyjne.
5 22 lipca Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i listy kandydatów nie zakwalifikowanych wraz z najniższą liczbą punktów koniecznych do zakwalifikowania.
6 23 lipca 30 lipca do godz.15.00 Rodzice kandydatów umieszczonych na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach lub ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7 2 sierpnia, godz.14 00 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej oraz listę kandydatów nieprzyjętych.
8 2 sierpnia Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc.

Terminy rekrutacji uzupełniającej

9 3 sierpnia 6 sierpnia do godz. 15.00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, wymaganymi przy rekrutacji do szkół, które posiadają wolne miejsca.
10 3 sierpnia 13 sierpnia Wydawanie skierowań na badania lekarskie.
11 16sierpnia Weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów przez komisje rekrutacyjne.
12 16 sierpnia Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wraz z najniższą liczbą punktów koniecznych do zakwalifikowania.
13 17 sierpnia 20 sierpnia do godz. 15.00 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
14 23 sierpnia Podanie przez komisje rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
15 23 sierpnia Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc.

§ 3

Zasady rekrutacji do szkół dla dorosłych

1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do liceum dla dorosłych jest ukończenie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej.

2. Podstawą ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej lub na kurs kwalifikacyjny jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

3. Kandydaci zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

wniosek o przyjęcie do szkoły (kwestionariusz),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie;

dwa zdjęcia;

świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia, a w przypadku kursu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, ponadgimnazjalnej lub wyższej.

Terminy rekrutacji do szkół dla dorosłych

lp

Od dnia

Do dnia

Wyszczególnienie

1 17 maja 2 lipca Kandydaci składają wniosek o przyjęcie do szkoły dla dorosłych lub na zawodowy kurs kwalifikacyjny oraz świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia.
2 5 lipca Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów.
3 21 lipca Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły, uwzględniając zasadę umieszczania nazwisk na liście w kolejności alfabetycznej.
4 22 lipca 27 lipca Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginałów dokumentów.
5 28 lipca do godz. 14.00 Podanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
6 28 lipca Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

Rekrutacja uzupełniająca

7 2 sierpnia 6 sierpnia Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły dla dorosłych wraz z dokumentami wymaganymi przy rekrutacji.
8 13 sierpnia Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych 7 złożonych dokumentów.
9 16 sierpnia Podanie do wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
10 17 sierpnia 20 sierpnia Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
11 23 sierpnia do godz. 14.00 Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych do wybranej szkoły.
12 23 sierpnia Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły o liczbie wolnych miejsc.

§ 4

Komisja rekrutacyjna

1. W skład komisji rekrutacyjnej, przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy wchodzi co najmniej 3. nauczycieli tej szkoły.

2. Przewodniczącego komisji rekrutacyjnej powołuje dyrektor szkoły.

3. W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna,

osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym, przeprowadzonym w danej szkole.

4. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej.

5. Do zadań komisji należy weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

6. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej:

umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły lub na kurs oraz z załączonymi do nich dokumentami;

ustala dni i godziny posiedzeń komisji,

zwołuje i prowadzi posiedzenia komisji rekrutacyjnej,

może zwoływać posiedzenia poza ustalonymi dniami i godzinami.

7. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.

8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia i podjętych rozstrzygnięciach, które mogłyby naruszać dobra osobiste kandydatów, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

9. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna po każdym etapie rekrutacji sporządza i podpisuje protokoły postępowania kwalifikacyjnego.

10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego i innych członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach i rozstrzygnięciach.

11. Do protokołu postępowania rekrutacyjnego załącza się:

listę kandydatów zakwalifikowanych do poszczególnych typów szkół wraz z informacją o liczbie punktów uzyskanych przez kandydata podczas postępowania rekrutacyjnego,

listę kandydatów niezakwalifikowanych;

listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu