logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Ogłoszenia / Wytyczne dla zdających egzamin maturalny/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwcowej 2020r.
2020-06-01

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny/ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwcowej 2020r.

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie zdający z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
  w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
  i nosa maseczką).
 2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego.
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Dla każdego zdającego zostanie zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp.
 6. Zdający oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy muszą zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa).
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Szkoła nie zapewnia posiłków. Zdający w przerwie między egzaminami może spożyć przyniesiony przez siebie prowiant w wyznaczonym przez dyrektora miejscu na terenie szkoły.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia na terenie szkoły w odpowiednio wyznaczonym do tego celu miejscu.
 10. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z Sali egzaminacyjnej.

13. Zdający – jeżeli uznają to za właściwe – mogą mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

15. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja . W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna.

16. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

17. Dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia.

18. Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020 r. Dla tych zdających zostanie wyznaczona oddzielna sala egzaminacyjna.

19. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

20. Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2020.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu