logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie
/ Aktualności / X Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego
2019-02-13

X Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

X Konkurs Biologiczny pod patronatem Starosty Ostrołęckiego

„APARAT RUCHU CZŁOWIEKA”

19 Lutego 2019 roku w Zespole Szkół Powiatowych w Czerwinie odbędzie się X Konkurs Biologiczny pod hasłem „ APARAT RUCHU CZŁOWIEKA”.

Cele konkursu:

•    Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych z aparatem ruchu człowieka,
•    Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy,
•    Popularyzowanie treści związanych z aparatem ruchu  człowieka wśród młodzieży mające na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych
•    Przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych źródłach,
•    Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji wśród uczniów i szkół,
•    Motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym,
•    Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania wśród uczniów.

Zagadnienia na konkurs:

? rozróżnienie części czynnej i biernej aparatu  ruchu
? omówienie funkcji szkieletu
? analizowanie budowy chemicznej kości i wynikających z niej właściwości mechanicznych
? rozpoznanie kości wchodzących w skład szkieletu osiowego, obręczy i kończyn
? rozróżnienie kości ze względu na ich kształt
? omówienie zmian zachodzących w szkielecie podczas wzrostu i rozwoju człowieka
? porównanie budowy szkieletu noworodka z budową szkieletu osoby dorosłej
? rozpoznanie i charakterystyka połączeń ścisłych i ruchomych kości
? analiza budowy stawu
? omówienie funkcji poszczególnych elementów stawu
? rozpoznanie rodzajów stawów
? porównanie różnych rodzajów stawów ze względu na zakres wykonywanych ruchów i kształt powierzchni stawowych

? poznanie elementów szkieletu osiowego
? omówienie budowy i funkcji  mózgoczaszki i trzewioczaszki
? charakteryzowanie budowy i funkcji kręgosłupa
? omówienie budowy i funkcji  klatki piersiowej
? omówienie budowy i funkcji  kończyny górnej i kończyny dolnej
? poznanie budowy i funkcji obręczy miedniczej  i barkowej
? wskazanie różnic między budową miednicy kobiety a budową miednicy mężczyzny

? poznanie budowy i funkcji tkanek mięśniowych
? wskazanie głównych mięśni szkieletowych i ich funkcji
? wyjaśnienie antagonistycznego działania mięśni
? omówienie źródeł energii potrzebnej do skurczu mięśnia
? charakteryzowanie przemian biochemicznych zachodzących podczas długotrwałej pracy mięśni
? analizowanie kolejnych etapów skurczu mięśnia
? charakteryzowanie urazów mechanicznych i ich skutków
? wskazanie cech prawidłowej postawy ciała
? wskazanie skutków nieprawidłowej postawy ciała
? omówienie wad kręgosłupa
? porównanie stopy zbudowanej prawidłowo zbudowanej ze stopą płaską
? omówienie przyczyn i skutków płaskostopia
? charakteryzowanie chorób układu ruchu na przykładzie krzywicy, reumatyzmu.
? charakteryzowanie osteoporozy jako jednej z chorób współczesnego świata
? wykazanie, że aktywności fizyczna ma znaczenie w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
? omówienie skutków przetrenowania
? wskazanie skutków stosowania dopingu w sporcie
? omówienie technik i substancji przyspieszających naturalne procesy fizjologiczne (transfuzja krwi, EPO)

Proponowana literatura:
„Biologia na czasie 2” F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk, A. Kula, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski wyd. Nowa era
„ Biologia ” A. Kornaś, M. Kłyś, R. Konieczny, L. Śliwa, A. Joachimiak, wyd. Nowa era
„Biologia 2” seria Ciekawi świata, D. Kaczmarek, K. Kulpiński, wyd. Operon
„Biologia 2” seria Odkrywamy na nowo, A. Michalik, D. Kaczmarek, T. Falkowski, wyd. Operon
„Biologia” J. Loritz- Dobrowolska, Z. Sendecka, E. Szedzienis, E. Wierbiłowicz, wyd. Operon
„Puls życia” część 2, M. Jefimow, wyd. Nowa era
„Świat biologii” część 2, J. Stawarz, M. Kłyś, wyd. Nowa era

REGULAMIN  X  KONKURSU BIOLOGICZNEGO
organizowanego przez

Zespół Szkół Powiatowych

im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

1. Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań biologicznych uczniów związanych z aparatem ruchu człowieka. Pobudzanie uczniów do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy. Popularyzowanie treści związanych z aparatem ruchu  człowieka wśród młodzieży mające na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych. Przygotowanie uczniów do poszukiwania wiadomości w różnych źródłach. Tworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji wśród uczniów i szkół. Motywowanie nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania wśród uczniów.

2. Konkurs odbędzie się 19 lutego 2019 roku o godzinie 9.00

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół powiatowych oraz szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi z terenu powiatu ostrołęckiego i ostrowskiego realizujących podstawowy program nauczania biologii.

4. Konkurs ma formę testu składającego się z 40 pytań, na które uczniowie odpowiadają w ciągu 60 minut.

5. Za przygotowanie arkusza konkursowego oraz klucza oceniania odpowiedzialny jest nauczyciel biologii Zespołu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie.

6. Konkurs obejmować będzie każdorazowo jedną z funkcji organizmu człowieka. Tegoroczne hasło konkursu to:
„APARAT RUCHU CZŁOWIEKA”

7. W konkursie może wziąć udział 3 uczniów z danej szkoły. Jeśli szkoła ma więcej chętnych osób, powinna przeprowadzić eliminacje wstępne.

8. Konkurs odbywać się będzie w obecności komisji składającej się z nauczycieli, których uczniowie przystępują do konkursu.

9. Po zakończeniu konkursu członkowie komisji sprawdzą prace uczniów według przygotowanego klucza.

10. Trzy osoby z danego typu szkoły (szkoła podstawowa + oddziały gimnazjum; szkoła średnia), które uzyskały największą ilość dobrych odpowiedzi, zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi. W przypadku, kiedy dwie osoby zajmą równocześnie trzecie miejsce, przewidziana jest dogrywka w postaci dodatkowego zadania.

11. Patronat nad konkursem biologicznym sprawuje Starostwo Powiatowe                    w Ostrołęce oraz Dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie.

12. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby organizacji Konkursu, w tym publikowania wyników i zdjęć na stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2019.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu