logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Szkoła / 50-lecie ZSP

Obchody 50-lecia Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie i Dnia Edukacji Narodowej

11 października 2015 r. uczniowie ZSP w Czerwinie, dzięki uprzejmości księdza proboszcza Kazimierza Wołpiuka przedstawili w naszym kościele parafialnym p.w. Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie montaż słowno muzyczny dla społeczności lokalnej z okazji 50-lecia szkoły i Dnia Edukacji Narodowej;

8 października poczet sztandarowy ZSP wziął udział w Zjeździe Rodziny Szkół imienia Papieża Jana Pawła II.

13 października 2015 r. obchodziliśmy 50-lecie Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie  i Dzień Edukacji Narodowej . Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Wójt Gminy Czerwin Ryszard Gocłowski, Dyrektor Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce Pani Teresa Michalak, Proboszcz naszej parafii ks. Kazimierz Wołpiuk, Skarbnik Powiatu Ostrołęckiego Pani Barbara Gocłowska, dyrektorzy Szkół Powiatowych i PPP w Czerwinie , radni Powiatu Ostrołęckiego, przewodniczący Rady Gminy Czerwin Pan Radosław Grabowski, dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Czerwinie Pani Mariola Zalewska, były i obecny dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerwinie Pani Elżbieta Suska i Zbigniew Gołąbek, Dyrekcja Samorządowego Przedszkola  w Czerwinie Beata Zera, nauczyciele emeryci.

W trakcie uroczystości przybył również szczególny gość Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pan Tadeusz Nalewajk , który w swoim przemówieniu podkreślił wkład szkół rolniczych dla rozwoju rolnictwa w Polsce. Na zakończenie swojego przemówienia wręczył Pani Zofii Jastrzębskiej  – dyrektorowi ZSP w Czerwinie w latach 1974-2004  srebrny medal „ Zasłużony dla rolnictwa”.

W związku z Dniem Edukacji Narodowej nagrody Starosty Ostrołęckiego otrzymali także dyrektorzy szkół powiatowych: Teresa Choromańska – dyrektor ZSP w Czerwinie,  Ewa Dobkowska – Duszak – dyrektor ZSP w Kadzidle, Urszula Laska – dyrektor ZSP w Lelisie; Sławomir Świtaj – dyrektor ZSP w Myszyńcu, Dariusz Ptak – dyrektor ZSP w  Łysych, Janusz Obrębski – dyrektor ZSP w Baranowie, Beata Laskowska – dyrektor PPP w Czerwinie.

Nagrody Dyrektora ZSP w Czerwinie otrzymali nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi: Dorota Tyborowska, Justyna Kępa, Justyna Jabłonka, Ewa Aleksandrowicz, Martyna Rólka, Katarzyna Romanowska, Wiesława Kamienowska i  Bożena Napiórkowska

Przemówienie Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie pani mgr Teresy Choromańskiej:

Z wielką radością i zaszczytem pragnę powitać wszystkich Państwa na dzisiejszej uroczystości związanej  z Jubileuszem 50-lecia istnienia ZSP w Czerwinie oraz Dniem Edukacji Narodowej. Dzisiejsza  uroczystość,  to czas wspomnień i refleksji związanych z historią szkoły  i jej rolą we współczesnym świecie. W maju 2015 r. minęło  50 lat od momentu, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli progi naszej szkoły.

Historia Zespołu Szkół Powiatowych imienia Papieża Jana Pawła II  w Czerwinie przedstawia się następująco:

25 maja 1965 roku została powołana przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawy dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zajęcia odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej w Czerwinie. Kierownictwo powierzono Stefanowi Dudźcowi, który jednocześnie był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Czerwinie. Rok szkolny 1965/66 rozpoczyna jeden oddział liczący 34 osoby. 1 września 1968 r. kierownictwo szkoły powierzono  Panu Andrzejowi Dobkowi. Z końcem kwietnia 1970 r. Pan A. Dobek przechodzi na urlop dla poratowania zdrowia.

Kierownikiem szkoły na ten czas zostaje  Pan Marian Żebrowski.
Z dniem 1 września 1969 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego została przekształcona na Zasadniczą Szkołę Rolniczą o dwuletnim okresie nauczania ( szkoła mieściła się w Dzwonku). Kierownikiem szkoły w owym czasie był Pan Andrzej Dobek, a następnie od 20 marca 1974 roku Pani Zofia Jastrzębska.
W roku szkolnym 1987  szkoła została przeniesiona do Czerwina, do nowego budynku przy ulicy Parkowej,
W roku szkolnym 1987/1988 powstało Średnie Studium Zawodowe o kierunku rolniczym  -wieczorowe,
W 1990 trzyletnie Wieczorowe Technikum dla dorosłych na podbudowie szkoły zawodowej,
Zespół Szkół Powiatowych powstał dnia 28 czerwca 1999 r. Uchwałą Nr VI/27/99 Rady Powiatu w Ostrołęce   w sprawie zmiany nazw szkół,
18 września 2003 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku ZSP przy ulicy Piastowskiej 23A, powstał on dzięki współpracy władz samorządu Gminy Czerwin i Starostwa Powiatowego w Ostrołęce.
8 czerwca 2006 r. odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Powiatowych imienia Papieża Jana Pawła II.

W skład Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie od 2003r. wchodziły Liceum Profilowane – zarządzanie informacją i kształtowanie środowiska, Technikum rolnicze, Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoły Policealne- technik informatyk, technik prac biurowych, technik rolnik, technik agrobiznesu.  Obecnie w naszym Zespole funkcjonuje Technikum Agrobiznesu – dla młodzieży , Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Kursy kwalifikacyjne m.in. prowadzenie produkcji rolniczej R.3. i R.6. Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie. Kursy te są wynikiem ostatniej reformy szkolnictwa zawodowego , dają możliwość łączenia kwalifikacji i w ramach danego obszaru kształcenia zawodowego zdobywania różnych tytułów technika pod warunkiem posiadania średniego wykształcenia.

Jak wynika z tego krótkiego rysu historycznego nasza szkoła ulega ciągłym przeobrażeniom. Zmieniamy kierunki kształcenia, pozyskujemy wykształconą kadrę, dostosowujemy się do wymogów współczesności. Jesteśmy dumni 2132 absolwentów, spośród których liczna grupa  ukończyła studia i rozproszyła się po Polsce. Wielu z nich pełni ważne funkcje w różnych dziedzinach życia publicznego, część z nich prowadzi i unowocześnia własne gospodarstwa rolne.

Analizując księgi absolwentów i dzieląc ich na absolwentów ze starego budynku do 2003 r. i nowego budynku od 2004 – do dzisiaj – statystyki przedstawiają się następująco:

Do 2003 r. ZSP ukończyło  904 osoby:
2-letnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego – ukończyło 58 osób,
Zasadniczą Szkołę Zawodową – 526 osób
Średnie Studium Zawodowe – 57 osób
Technikum Wieczorowe dla dorosłych – 264 osoby

Od 2004 r. w obecnym budynku mamy 1228 absolwentów, a szczegółowo wygląda to następująco:
Technikum dla Dorosłych + LO dla dorosłych – 252 osób,
Szkoła Policealna – 499 osób,
Liceum Profilowane + Technikum dla młodzieży – 254 osoby,
Kursy kwalifikacyjne ukończyło – 223 osoby,

W roku szk. 2015/16 mamy 4 nabór na kurs R.3. – Prowadzenie produkcji Rolniczej. Warto podkreślić, że byliśmy pierwszą szkołą w Powiecie Ostrołęckim, która uruchomiła R.3.

Przez 50 lat średnio co roku z naszej szkoły wychodzi 43 absolwentów – z technikum dla młodzieży i szkół dla dorosłych. Od lat ZSP nazywany jest szkołą rolniczą – z czego jesteśmy dumni. Podobnie, jak wszystkie szkoły borykamy się z problemem demografii – dlatego zmienimy kierunki kształcenia. Obecnie dla młodzieży funkcjonuje Technikum agrobiznesu. Próbowaliśmy uruchamiać LO, Technikum weterynaryjne, jednak młodzież wybierała szkoły w mieście. Z mojego doświadczenia wynika, że w miejscowościach takich, jak Czerwin, który jest prowincją, a w pobliżu mamy 2 szkoły powiatowe, a ponadto świetny dojazd do miasta – profil kształcenia musi wynikać z potrzeb środowiska lokalnego.

W gminie Czerwin dominują gospodarstwa rolne, a odkąd Polska weszła do unii, rolnicy w sposób efektywny korzystają z funduszy unijnych, gdzie niezbędne jest wykształcenie rolnicze, a takie zapewnia ZSP w Czerwinie.

Staramy się, aby nasi uczniowie-ci młodzi, jak i dorośli byli otwarci na świat, mieli możliwość rozwoju, a także w sposób ciągły poszerzali swoje kompetencje. Również korzystaliśmy i korzystamy  z funduszy unijnych m.in. stypendia socjalne w celu wyrównywania szans edukacyjnych 2004-2007, dodatkowe lekcje języków obcych-2010, dodatkowe zajęcia mające na celu lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego z matematyki – w ramach programu „Młode Kadry Nasza Przyszłość –  2011/14”. Obecnie bierzemy udział w programie Erasmus +, w ramach którego grupa uczniów technikum agrobiznesu wyjedzie do Hiszpanii na praktyki zawodowe. W związku z tym wyjazdem w naszej szkole odbywają się lekcje języka hiszpańskiego oraz przygotowanie kulturowe. Myślę również, że warto wspomnieć, że nasi słuchacze szkół Policealnych wyjeżdżali do Anglii i Szkocji na płatne praktyki w różnego rodzaju gospodarstwach rolnych. Uważam, że tego typu wyjazdy poszerzają wiedzę, podsuwają pomysły, które można przenieść na rodzimy grunt, a także uświadamiają, że nasza ojczyzna wcale nie jest gorsza, a rolnictwo stoi na równie wysokim poziomie. Misją ZSP są słowa naszego Patrona, które wypowiedział w Łowiczu 14 czerwca 1999 r.

„Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi. Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przyszłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi, nie znając jego dziejowej bogatej tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój kraj rodzinny.”

Szanowni Państwo – 50-lecie oraz Dzień Edukacji Narodowej to dobry moment na refleksję, – Jaka powinna być szkoła XXI wieku? Kilka dni temu przysłuchiwałam się dyskusji na ten temat i bardzo podobało mi się zdanie jednego z dyskutantów, że szkoła powinna być miejscem, gdzie spotykają się wszyscy, czyli bardzo zdolni i mniej zdolni, sprawni i mniej sprawni, ambitni i mniej ambitni. Ci różni uczniowie powinni zostać nauczeni współpracy. Szkoła nie może być nastawiona tylko–  na kształcenie ludzi sukcesu, ponieważ nasze społeczeństwo nie składa się z samych takich ludzi. Jak powiedział ksiądz Twardowski w wierszu „Podziękowanie”:

„(…) tylko my chcemy być wciąż albo albo
i jesteśmy na złość stale w kratkę”  

Dlatego szkoła powinna uczyć tolerancji i współpracy. Jaki nauczyciel może te zadania realizować? – przede wszystkim nauczyciel otwarty na zmieniającą się rzeczywistość, mający świadomość, że będzie ona coraz bardziej skomplikowana a uczniowie muszą poradzić sobie z jej wyzwaniami. Dlatego życzę wszystkim nauczycielom, aby sprostali tak wysokim oczekiwaniom społecznym. Składam Państwu szczere wyrazy uznania za waszą pracę i serdecznie dziękuję za trud wkładany w budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Uczniom życzę wytrwałości w nauce, byście maksymalnie wykorzystali swoje możliwości. Rodzicom życzę aby byli dumni ze swoich dzieci.

W tej chwili i z tego miejsca, jako dyrektor ZSP pragnę powiedzieć – w moim subiektywnym odczuciu największym sukcesem naszej szkoły jest to, że żyje ona i żyć będzie w pamięci wielu pokoleń, bo bezcenną wartość mają  uczucia, które na stałe wpisują się w umysły ludzkie i powracają choćby dziś, podczas Jubileuszu 50-lecia naszej szkoły – we wspomnieniach.

Kończąc, chcę podkreślić, że szkoła nie mogłaby się rozwijać bez wsparcia władz samorządowych. To ich trosce zawdzięczamy możliwość nauki i pracy w doskonałych warunkach – dlatego pragnę przekazać panu staroście Stanisławowi Kubłowi serdeczne podziękowania za życzliwość wobec naszej szkoły, dziękuję pani dyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie Teresie Michalak za wsparcie merytoryczne. Dziękuję Pani Zofii Jastrzębskiej- mojej poprzedniczce, której praca jako nauczyciela i dyrektora stanowi istotną część  historii Zespołu Szkół Powiatowych w Czerwinie.

Dziękuję.

 

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu