logo Zespółu Szkół Powiatowych im. Papieża Jana Pawła II w Czerwinie

Ikona - powrót do strony głównej / Szkoła / Kierunki kształcenia

KIERUNKI KSZTAŁCENIA:

Kierunki kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej:

Technikum – Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.

Perspektywy pracy:

– instytucje państwowe i samorządowe zajmujące się ochroną i monitorowaniem środowiska,

– ośrodki badawcze,

– przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej i sanitarnej,

– biura planowania przestrzennego.

Technikum – Technik papiernictwa 

Zawód technik papiernictwa jest od lat poszukiwany i ceniony na rynku pracy , dający szerokie perspektywy zatrudnienia. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik papiernictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) przygotowywania surowców, półproduktów oraz materiałów pomocniczych do produkcji mas włóknistych i wytworów papierniczych;
2) organizowania produkcji mas włóknistych;
3) organizowania produkcji wytworów papierniczych;
4) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów przetwórstwa papierniczego.

Technik papiernictwa powinien posiadać wiedzę na temat rodzajów i właściwości surowców oraz półproduktów papierniczych, środków chemicznych stosowanych w produkcji wytworów papierniczych, procesów chemicznych i fizycznych zachodzących podczas produkcji wytworów papierniczych, aparatury pomiarowej, maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle papierniczym, metod zabezpieczania materiałów i produktów papierniczych przed wpływem czynników szkodliwych.

Perspektywy pracy:

– zakłady zajmujące się produkcją wytworów papierniczych,

– przedsiębiorstwa celulozowo-papiernicze.

Technikum agrobiznesu

Absolwenci Technikum Agrobiznesu uzyskują tytuł technika agrobiznesu, który umożliwia podjęcie pracy zawodowej w przedsiębiorstwach rolniczych: produkcyjnych, usługowych i handlowych lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z możliwościami jakie otrzymało polskie rolnictwo po wejściu do Unii Europejskiej istnieje potrzeba kształcenia nowoczesnych kadr tego sektora gospodarki. Rozwijające się zakłady rolno-spożywcze, powstające gospodarstwa agroturystyczne, produkcja ekologicznej żywności, zalesianie nieużytków rolnych –  bezpośrednio łączy się z agrobiznesem Dlatego szkoła nasza w swojej ofercie edukacyjnej wychodzi na przeciw oczekiwaniom ze strony zainteresowanych. Przyszli absolwenci tego technikum będą osobami asertywnymi, przygotowanymi do pracy nie tylko w przetwórstwie rolno-spożywczym, rolnictwie oraz usługach na rzecz rolnictwa, ale także będą mogli otwierać własne mniejsze lub większe firmy.

Uczniowie zdobędą umiejętność:
– projektowania, organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w agrobiznesie,
– oceniania jakości podstawowych produktów rolniczych i spożywczych oraz środków produkcji rolniczej,
– analizy i oceny działalności zaopatrzeniowej, produkcyjnej, handlowej i finansowej firmy,
– prowadzenia rachunkowości w małych firmach.

Absolwenci mogą podjąć pracę w:
– rolnictwie,
– usługach na rzecz rolnictwa,
– przetwórstwie rolno-spożywczym,
– handlu,
– finansach,
– lub podjąć pracę na własny rachunek.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

W trakcie nauki uczniowie zdają egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 – Prowadzenie Produkcji Rolniczej (ROL.04)
K2 – Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie (ROL.05)

Po ukończeniu nauki, uczniowie zdają egzamin maturalny.

Dalsze możliwości kontynuowania nauki, to:
szkoły o różnych kierunkach na poziomie pomaturalnym oraz szkoły wyższe.

Technikum – Technik turystyki na obszarach wiejskich

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

 Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do:
– planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich,
– organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
– dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
– podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Perspektywy pracy:
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:
– domach wczasowych,
– zakładach gastronomicznych,
– ośrodkach wypoczynkowych,
– gospodarstwach agroturystycznych,
– pensjonatach,
– ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (HGT.09)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (HGT.10)

 

Technik usług pocztowych i finansowych (szkoła policealna, roczny okres kształcenia) :

Oferta nasza jest skierowana do absolwentów szkół mających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego. Nauka w szkole trwa dwa lata i jest całkowicie bezpłatna. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Słuchacze na zajęciach nauczą się między innymi : przyjmowania, przewozu, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych i kurierskich, prowadzenia promocji  aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora, wykonywania czynności rozdzielczo-ekspedycyjnych oraz prowadzenia dokumentacji kurierskiej.
Po zakończeniu nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:
EKA.08 – Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych.

Opiekunka dziecięca (szkoła policealna, dwuletni okres kształcenia):

Zajęcia przewidziane w programie nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca, mają na celu przygotować słuchaczy do pracy w placówkach edukacyjno-wychowawczych, jak również do zajmowania się dziećmi w różnym wieku i z różnymi potrzebami.
Opiekunka dziecięca to nie tylko zawód. To również praktyczna wiedza, którą powinien posiadać każdy, kto w przyszłości chce zostać rodzicem. Dzięki podjęciu nauki na tym kierunku można dowiedzieć się, jak właściwie diagnozować problemy dzieci, kierować ich rozwojem, odkrywać pasje  i zainteresowania. To także dobre przygotowanie z zakresu właściwej pielęgnacji, odżywiania i organizowania czasu najmłodszym.
Nauka trwa dwa lata (zjazdy – sobota, niedziela) i jest  BEZPŁATNA!!!
Po zakończeniu nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:
SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Opiekun osoby starszej (szkoła policealna, dwuletni okres kształcenia) :

Opiekun osoby starszej to nie tylko zawód. To również praktyczna wiedza, którą powinien posiadać każdy, kto w przyszłości chce opiekować się osobami starszymi.

Dzięki podjęciu nauki na tym kierunku można dowiedzieć się jak właściwie diagnozować ich problemy. Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia.

Do najczęstszych zadań opiekuna należy pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie, podawanie leków. W przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych opiekun może odpowiadać również za podawanie leków, robienie zastrzyków, zmianę opatrunków, rehabilitację. Nadzoruje wówczas na bieżąco stan zdrowia chorego.

Zadaniem opiekunów jest często także pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli) czy pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów). Opiekun może również zajmować się załatwianiem różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).

Bardzo często opiekun pomaga również w organizowaniu wolnego czasu osobie starszej. Najczęściej dobiera on takie zajęcia, które mogą umożliwić osobie starszej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.

Po zakończeniu nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

SPO.02 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Kursy Kwalifikacyjne

ROL.04 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ – pierwsza kwalifikacja – technik agrobiznesu

Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej oraz szkół wyższych.

Korzyści:
– ukończenie kursu umożliwia prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego,
– uzyskanie wymaganych kwalifikacji do przejmowania gospodarstw rolnych,
– otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji ROL.04– Prowadzenie produkcji rolniczej),
– otrzymanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację zawodową w zakresie kwalifikacji ROL.04– Prowadzenie produkcji rolniczej po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikację.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa)
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”

ROL.05 – ORGANIZACJA I PROWADZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA W AGROBIZNESIE – druga kwalifikacja – technik agrobiznesu

Uczestnicy kursu:
Uczestnikiem kursu może być osoba dorosła będąca absolwentem szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły średniej  oraz szkół wyższych.

Korzyści:
– tworzenie i zarządzanie małą firmą,
– prowadzenie księgowości,
– zarządzanie marketingowe,
– prowadzenie sekretariatu (biura),
– obsługa komputera i maszyn biurowych,
– konstruowanie biznes planu,
– posługiwanie się językiem obcym w agrobiznesie,
– prowadzenie gospodarstwa rolnego lub zakładu przetwórczego,
– absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze umożliwiające pozyskanie środków unijnych.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w  zawodzie i  po zdaniu egzaminów uzyskaniem tytułu technika agrobiznesu.

Technik turystyki na obszarach wiejskich – kurs kwalifikacyjny (roczny okres kształcenia)

Technik turystyki na obszarach wiejskich jest nowym zawodem, poszukiwanym na krajowym rynku pracy, a także na terenie UE. Turystyka wiejska to każda forma turystyki odbywająca się w środowisku wiejskim i wykorzystująca jego walory takie jak przyroda, krajobraz, kultura, zabudowa, które są tu główną atrakcją.

 Zawód technik turystyki na obszarach wiejskich przygotowuje do:
– planowania i organizowania pobytu turystom na obszarach wiejskich,
– organizacji i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym,
– prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
– prowadzenia gospodarstwa rolnego lub agroturystycznego,
– dokonywania analizy i planowania strategii rozwoju własnej działalności,
– podjęcia pracy biurach turystycznych, hotelach i pensjonatach, prywatnych domach letniskowych.

Ponadto ukończenie kierunku zapewnia absolwentom bezpłatne uzyskanie kwalifikacji rolniczych niezbędnych do:
– zakupu ziemi rolnej przez osoby nie będące w świetle prawa rolnikami (w myśl ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa),
– otrzymania dofinansowania z wielu programów wsparcia w ramach UE w tym „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

Perspektywy pracy:
Po ukończeniu kierunku absolwent może podjąć pracę w:
– domach wczasowych,
– zakładach gastronomicznych
– ośrodkach wypoczynkowych,
– gospodarstwach agroturystycznych,
– pensjonatach
– ponadto może  prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług agroturystycznych.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

K1 –  Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (HGT.09)
K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (HGT.10)

Zespół Szkół Powiatowych
im. Papieża Jana Pawła II
w Czerwinie

ul. Piastowska 23 A
07-407 Czerwin

tel/fax : (29) 761 45 15

NIP: 759-10-24-213
REGON: 000781279

© Zespół Szkół Powiatowych
w Czerwinie 2024.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie: dobrepiksele.eu